Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 1/2A - „Sprijin pentru dezvoltarea structurilor asociative”

 • Data lansării apelului de selecţie: 30.09.2020
 • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 1/2A  1/30.09.2020 - 04.11.2020
 • Data limită de depunere a proiectelor: 04.11.2020 ora 12:00
 • Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din  comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar  09:00-14:00
 • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 108.945 Euro
 • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de 108.945 euro.

Intensitatea sprijinului: sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii GALMSC 1/2A va fi de 70% din totalul cheltuielilor eligibile.

Rata sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare în cazul investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura GALMSC 1/2A: fermierii constituiţi în forme ascociative în temeiul legislaţiei nationale, ale căror sedii sociale și exploataţii se situează pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Someş-Codru (Comunele Apa, Bârsău, Culciu, Crucişor, Homoroade, Medieşu Aurit şi Valea Vinului din jud. Satu Mare)

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura GALMSC 1/2A în funcție de forma de organizare sunt:

 • Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/2004) cu modificările și completările ulterioare) din teritoriul GAL Microregiunea Someş-Codru;
 • Societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri) din teritoriul GAL Microregiunea Someş-Codru

În cadrul Măsurii GALMSC 1/2A se pot realiza următoarele tipuri de acţiuni şi cheltuieli eligibile: 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi /sau necorporale1, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, estinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități şi a anexelor aferente activităţii productive desfăşurate, dimensionate corelat cu numărul persoanelor ce vor utiliza aceste spaţii (*Pentru respectarea condiților de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.);
 • Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, inclusive remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/păsări/albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindina etc).
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv:
  • autocisterne;
  • autoizoterme;
  • autorulotele alimentare;
  • rulotele alimentare.
 • În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA;
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Modelul cererii de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții se găsește pe site în secțiunea Proiecte / Măsura GALMSC 1/2A.

Documentul integral al apelului de selecţie pentru Măsura GALMSC 2/3A din aprilie 2018.