Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Ce reprezintă documentul de fata?

Documentul de față reprezintă rezultatul unui efort comun, participativ la nivelul Asociaţiei GAL Microregiunea Someș – Codru, de a identifica ceea ce funcţionează sau nu în implementarea strategiei pentru dezvoltarea teritoriului. Ca urmare a analizei, se vor propune, dacă e cazul, măsuri corective, care să conducă la învăţarea unor lecţii utile de către managementul SDL, pentru îmbunătățirea implementării și pentru dezvoltarea strategiilor viitoare.

Prezenta evaluare urmărește să ofere răspunsuri privind următoarele teme:

 • Relevanța intervenției față de nevoile socio-economice prezente în teritoriu;
 • Măsura în care intervenția și-a atins sau e pe cale să își atingă obiectivele;
 • Nivelul de eficiență cu care au fost utilizate resursele pentru obținerea rezultatelor;
 • În ce măsură efectele obținute se datorează intervenției, independent de alți factori sau alte intervenții care au influențat aceste efecte;
 • Șansele ca rezultatele obținute să fie menținute sau dezvoltate în viitor;
 • Impactul activităților de animare a teritoriului;
 • Valoarea adăugată LEADER în teritoriu.

Contextul și perioada în care a avut loc evaluarea

Decizia de implementare a programului LEADER în Microregiunea Someș-Codru s-a născut din dorinţa comunităţilor de a se implica în dezvoltarea economică şi socială a spațiului rural, în cadrul căruia acestea activează, respectând nevoile, valorile şi specificul local. Astfel, la sfârşitul anului 2012 s-a constituit Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru, un parteneriat format din:

 • Reprezentanţi ai administraţiei locale din comunele componente ale microregiunii;
 • Organizaţii neguvernamentale locale;
 • Reprezentanţi ai comunităţii locale;
 • Reprezentanţi ai mediului de afaceri privat din microregiune.

Asociația numără în prezent 23 de membri cu următoarea pondere:

 • 34,8% parteneri publici,
 • 43,47% parteneri privați și
 • 21,73% reprezentanți ai societății civile.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru dorește o evaluare intermediară participativă a ,,Strategiei de Dezvoltare Locală 2016-2020 a Microregiunii Someș-Codru", bazându-se pe principiul „de jos în sus”, de care s-a ținut cont și în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală 2016–2020 a Microregiunii Someş-Codru, partenerii locali fiind implicați activ în elaborarea unui document strategic, în concordanţă cu cerinţele şi obiectivele Politicii Agricole Comune şi a PNDR 2014–2020 şi care să răspundă cel mai bine nevoilor de dezvoltare ale acestora şi totodată să reflecte voinţa lor.

Evaluarea reflectă progresul implementării strategiei pentru perioada 06.12.2016-01.10.2018.

Evaluarea a fost realizată în perioada 12.11.2018 – 15.01.2019, pe parcursul acesteia fiind implicați:

 • echipa operaţională a GAL, formată din 2 angajaţi ai departamentului administrativ cu responsabilităţi în ceea ce priveşte evaluarea şi monitorizarea SDL şi Directorul Executiv al Consiliului Director. Acestia au analizat oportunitatea, nevoile și modul de organizare al procesului de evaluare, au redactat un caiet de sarcini aferent serviciului de evaluare şi au organizat şi participat la întâlniri de lucru pentru analiza stadiului de implementare a măsurilor de finanţare din cadrul SDL, în etapele de depunere, contractare și implementare; logica intervenției, valoarea adăugată a LEADER şi activitatea GAL-ului în general;
 • membrii GAL, care au completat un chestionar, răspunzând unor întrebări referitoare la încrederea în abordarea LEADER, aprecierea activităților de informare și animare, realizările și neajunsurile GAL Microregiunea Someș-Codru în perioada evaluată, etc.;
 • potențiali beneficiari, reprezentanți ai entităților care au aplicat pentru finanțare la GAL Microregiunea Someș-Codru, care prin intermediul unui interviu au relatat experiența cu privire la procesul de informare, depunere a proiectelor, imaginea GAL, opinii despre abordarea LEADER, realizări și neajunsuri constatate;
 • un evaluator extern, care a condus procesul participativ de evaluare și a redactat raportul de evaluare care ulterior a fost supus revizuirii de către echipa operațională în cadrul unor întâlniri de lucru.