Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ

2016 – 2020

Microregiunea Someş-Codru, Judeţul Satu Mare

Programul LEADER a fost lansat în 1991, cu scopul de a ameliora potenţialul de dezvoltare a zonelor rurale, prin exploatarea iniţiativelor şi competenţelor locale, prin promovarea dobândirii de cunoştinţe privind dezvoltarea locală integrată şi prin răspândirea acestor cunoştinţe în alte zone rurale.

Decizia de implementare a programului LEADER în teritoriul Microregiunea Someș-Codru s-a născut din dorinţa comunităţilor de a se implica în dezvoltarea economică şi socială a spațiului rural, în cadrul căruia acestea activează, respectând nevoile, valorile şi specificul local. Astfel, la sfârşitul anului 2012 s-a constituit Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru, un parteneriat format din:

  • reprezentanţi ai administraţiei locale din comunele componente ale microregiunii
  • organizaţii neguvernamentale locale
  • reprezentanţi ai comunităţii locale
  • reprezentanţi ai mediului de afaceri privat din microregiune

Beneficiind de oportunitatea de a atrage fonduri europene în microregiune, în vederea atingerii scopului propus de a dezvolta spaţiul rural, a fost elaborată, respectând principiile LEADER în perioada decembrie 2012 – martie 2013 prima strategie de dezvoltare a acestei microregiuni care s-a bucurat de finanţare din fonduri FEADR prin Programul de Dezvoltare Rurală 2007-2013 al României, Axa IV LEADER.

Ca un demers firesc, se doreşte continuarea implementării programului LEADER la nivelul teritoriului, care conferă, prin sprijinul şi competenţele acordate GAL-urilor, posibilitatea coagulării eforturilor comunităţilor în vederea realizării unei strategii integrate, multisectoriale, de jos în sus cu consecinţe benefice asupra dezvoltării rurale durabile şi a nivelului de trai al tuturor membrilor săi.

Teritoriul Grupului de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru se află în partea de Nord Vest a României, în Sud Estul judeţului Satu Mare, are o suprafaţă de 514,49 km şi se întinde pe teritoriul administrativ a 7 comune: Apa, Medieşu Aurit, Homoroade, Culciu, Valea Vinului, Crucişor şi Bârsău. Populaţia stabilă la ultimul recensământ oficial din anul 2011 a fost de 22.086 locuitori.

Zona de acţiune a G.A.L. Microregiunea Someş-Codru este asemănătoare şi se confruntă cu aceleaşi provocări ca şi alte zone rurale din România, dar are şi unele caracteristici proprii, care o fac să fie specifică. Spaţiul rural românesc se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul pentru diferenţele între urban şi rural, prin prisma tuturor componentelor sale: economie rurală, potenţial demografic, sănătate, educaţie, cultură etc.

Pentru reducerea acestor discrepanţe, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către parteneriate public - private locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen.

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice, sprijinită pe o strategie de dezvoltare locală elaborată pe termen mediu, implementată local şi administrată de reprezentanţi ai G.A.L.-ului.

Prin continuarea implementării programului LEADER la nivelul teritoriului G.A.L. Microregiunea Someş-Codru se urmăreşte atingerea obiectivelor generale şi specifice ale Politicii Agricole Comune ale Uniunii Europene şi ale PNDR 2014-2020 care vizează:

  • favorizarea competitivităţii agriculturii, ca ramură principală de activitate în spaţiul rural
  • asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice
  • obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă

Atingerea acestor obiective se va realiza prin dezvoltarea unor seturi de acţiuni de intervenţie, elaborate într-o manieră specifică, adaptată nevoilor şi priorităţilor teritoriului Microregiunii Someş-Codru. Existenţa unui document de planificare strategică a teritoriului va permite partenerilor să aibă o viziune clară a viitorului pe termen mediu (până în 2020) și a drumului ce trebuie parcurs, pentru ca propunerile la nivel de priorități și măsuri să devină realitate. Nu în ultimul rând, faptul că a fost realizat un document în format scris, cu idei și propuneri de acțiuni coerente și asumate la nivel de teritoriu vor crește șansele de a atrage resurse financiare în Microregiunea Someş-Codru.

Un alt obiectiv al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru pentru perioada următoare îl reprezintă consolidarea construcţiei instituţionale, iar unul dintre mijloacele prin care se doreşte atingerea acestui deziderat este realizarea şi/sau participarea la diferite proiecte de cooperare inter-teritoriale sau transnaționale.

Una dintre cele şapte trăsături esenţiale ale abordării LEADER este cooperarea, care permite realizarea de activităţi sau lucrări de dezvoltare comune, în vederea atingerii unor scopuri comune. Prin activităţile de cooperare se va urmări accesul la informaţii şi idei noi, schimburi de experienţă şi bune practici, privind dezvoltarea locală, ceea ce va duce la stimularea inovării, dobândirea de noi competenţe şi îmbunătăţirea lor.

CUPRINS: 

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului şi a populaţiei acoperite – analiza diagnostic ...................................................... 1

Ampalsament – Relief – Climă ................................................................................................................................................. 1

Populaţie - demografie ............................................................................................................................................................. 2

Economia microregiunii............................................................................................................................................................. 3

Organizare socială şi instituţională .......................................................................................................................................... 5

CAPITOLUL II: Componența parteneriatului ........................................................................................................................... 6

CAPITOLUL III: Analiza SWOT G.A.L. Microregiunea Someș-Codru ...................................................................................... 8

TERITORIU .................................................................................................................................................................................... 8

POPULAŢIE ................................................................................................................................................................................... 9

ACTIVITĂŢI ECONOMICE ............................................................................................................................................................ 10

ORGANIZARE SOCIALĂ ŞI INSTITUȚIONALĂ ............................................................................................................................ 12

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie .............................................................................................. 13

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor ...................................................................................................................................... 16

Măsura GALMSC 1/3A - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative .................................................. 16

Măsura GALMSC 2/3A - Puncte colectare, unităţi procesare pt creşterea valorii adăugate a produselor agricole ........ 21

Măsura GALMSC 3/6A - Diversificarea econimiei prin sprijinirea activităţilor non-agricole .............................................. 26

Măsura GALMSC 4/6B - Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populaţiei ... 31

Măsura GALMSC 5/6B - Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii sociale ....................................................................... 36

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarităţii şi/sau contribuţiei la obiectivele altor strategii relevante ...................... 41

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune ....................................................................................................................... 44

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei .............................. 47

CAPITOLUL IX: Organizarea GAL – Mecanisme gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei ..................... 49

CAPITOLUL X: Planul de finanţare al strategiei ....................................................................................................................... 54

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL ...................................................... 55

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese .................................................. 57