Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Obiectivele şi priorităţile de dezvoltare ale Microregiunii Someş-Codru au fost stabilite în urma unei ample analize a teritoriului şi în funcţie de cele mai imperative nevoi ale locuitorilor acestei microregiuni dar şi ţinând cont de politicile întreprinse în perioada precedentă de programare (2013-2015) precum şi de obiectivele, priorităţile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală şi implicit la domeniile de intervenţie ale acestora.

Astfel, Strategia de Dezvoltare Locală 2016-2020 a Microregiunii Someş-Codru se va concentra pe soluţionarea unor probleme stringente identificate şi la nivelul analizei SWOT ce ţin de:

 • fragmentarea sectorului agricol în exploataţii mici care nu sunt competitive şi nu au capacitatea necesară (din punct de vedere informaţional şi financiar) de a se dezvolta
 • inexistenţa sectorului de procesare a produselor agricole primare
 • nivelul scăzut al activităţilor antreprenoriale non-agricole
 • acces la infrastructură şi servicii de bază cu mult sub nivelul zonelor urbane limitrofe
 • o pondere mare a populaţiei aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (în special comunitatea rromă)

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală se regăsesc în două dintre obiectivele Uniunii Europene ce ţin de dezvoltarea rurală şi anume:

 • Favorizarea competitivităţii agriculturii şi
 • Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, şi va aborda în mod strategic următoarele priorităţi:

1) Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură (P3)

Investiţiile propuse pentru realizarea acestei priorităţi se vor realiza în cadrul a două măsuri de finanţare:

 • Măsura GALMSC 01/3A - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

Aceasta va stimula crearea de structuri asociative funcţionale de producţie, comercializare sau prestări de servicii cu scopul îmbunătăţirii competitivităţii producătorilor de mici dimensiuni şi a integrării acestora în lanţul alimentar şi în piaţă. În perioada precedentă au fost finanţate o serie de proiecte care au vizat modernizarea exploataţiilor agricole prin achiziţionarea de utilaje ceea ce a dus la creşterea gradului de tehnologizare şi la creşterea nivelului producţiilor dar din păcate nu au contribuit substanţial şi la creşterea competitivităţii exploataţiilor care este condiţionată de valorificarea pe piaţă a produselor agricole corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ. Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei poate fi accelerată semnificativ de asocierea producătorilor agricoli, care are drept consecinţă conştientizarea acestora asupra importanţei aplicării unor tehnologii de producţie unitare, corespunzătoare solicitărilor procesatorilor sau comerţului cu ridicata.

 • Măsura GALMSC 02/3A - Înfiinţarea punctelor de colectare şi a unităţilor de procesare în vederea creşterii valorii adăugate a produselor agricole primare

Este o măsură sinergică cu precedenta prin care se urmăreşte creşterea viabilităţii economice a exploataţiilor prin creşterea valorii adăugare a produselor primare atât din sectorul vegetal cât şi zootehnic. Fără a adăuga o componentă de procesare sau condiţionare la producţiile primare, acestea sunt foarte dificil de valorificat la preţuri care să le permită fermierilor să obţină profituri din care să se dezvolte. Dezvoltarea în microregiune a unui sector de procesare şi comercializare agroalimentară va încuraja fermierii să îmbunătăţească calitatea şi disponibilitatea materiei prime, în funcţie de cerere şi de necesitatea distribuţiei în comun a produselor pe piaţă.

2) Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale (P6)

Investiţiile propuse pentru realizarea acestei priorităţi se vor realiza în cadrul a trei măsuri de finanţare:

 • Măsura GALMSC 03/6A - Diversificarea econimiei prin sprijinirea activităţilor non-agricole

Aceasta va sprijini micro-întreprinderile sau întreprinderile mici în vederea dezvoltării de activităţi non-agricole astfel încât să se reducă gradul de dependenţă al populaţiei fată de agricultură. Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va ajuta micii întreprinzători să promoveze noi activităţi, la scară mică, prin lărgirea gamei de servicii oferite inclusiv cele turistice, prin activităţi non-agricole productive, care oferă, totodată, şi o posibilă rezolvare la problema ocupării forţei de muncă. O atenţie deosebită va fi acordată proiectelor care promovează activităţile meşteşugăreşti şi de arizanat şi cele iniţiate de tineri care vor fi încurajaţi să participe la activităţile economice la scară mică – oferindu-se astfel o soluţie pentru pătrunderea eficientă a acestora în economia rurală.

Măsura GALMSC 04/6B - Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populaţiei

Prin această măsura vor fi stimulate intervenţii în crearea, extinderea sau îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora. Dezvoltarea economică şi socială durabilă a microregiunii depinde de îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor de bază existente, numai dacă aceste sectoare sunt aduse la un nivel acceptabil de dezvoltare, investitorii şi întreprinzătorii vor analiza posibilitatea de a se instala în aceste locuri.

 • Măsura GALMSC 05/6B - Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii sociale

Măsura are ca scop stimularea investiţiilor în diversificarea, dezvoltarea şi îmbunătățirea calităţii serviciilor de asistenţă socială din microregiune. Vor fi încurajate investiţiile care prevăd prestarea de servicii sociale către populaţia cea mai săracă şi cu un grad de excluziune socială ridicat (în special populaţia rromă)

Stabilirea măsurilor de finanţare în cadrul SDL şi a bugetului pentru fiecare măsură de finanţare s-a bazat pe o abordare integrată a nevoilor de dezvoltare a Microregiunii Someş-Codru astfel încât sprijinul să fie direcţionat către mai multe domenii identificate ca fiind prioritare:

 • încurajarea asocierii
 • îmbunătăţirea competitivităţii producătorilor primari
 • crearea de locuri de muncă prin încurajarea activităţilor non-agricole
 • încurajarea dezvoltării locale prin dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de bază oferite populaţiei

Procentul cel mai mare din fondurile dedicate proiectelor 70,57% a fost direcţionat către cele trei măsuri care răspund priorităţii de dezvoltare Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale având în vedere că investiţiile sprijinite în cadrul acestor măsuri vor avea o mai mare utilitate publică şi un impact economic şi social mai ridicat. Prin intermediul criteriilor de selecţie stabilite la nivelul fiecărei fişe a măsurii vor fi stimulate proiectele care vor sprijini dezvoltarea unor servicii/produse/tehnologii noi care să contribuie semnificativ la atingerea obiectivelor stabilite în SDL dar şi la obiectivele transversale ale PAC ce ţin de inovare, mediu şi climă.