Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Procedura de evaluare și selecție concepută de GAL Microrgiunea Someș-Codru stabilește modul de realizare a activității de evaluare a cererilor de finanțare de la depunerea acestora de către solicitanți la sediul GAL până la transmiterea celor selectate către structurile din teritoriu ale Agenției Pentru Finanțarea Invstițiilor Rurale în vederea contractării. Procedura de evaluare și selectare va fi aprobată de către Consiliul Director și pentru transparență aceasta va fi postată pe site-ul GAL (www.galsomescodru.ro).

Descarcă documentul procedurii integral de aici.

În continuare se vor prezenta succint activitățile realizate în cadrul procesului de evaluare și selecție al proiectelor:

1. Departamentul tehnic al GAL va elabora un calendar estimativ anual al lansării măsurilor prevăzute în SDL pentru fiecare an calendaristic iar pentru asigurarea transparenței acesta va fi postat pe site-ul GAL. Calendarul estimativ, valorile alocate pe fiecare măsură lansată precum și punctajul pentru fiecare criteriu de selecție vor fi aprobate de către Consiliul Director al asociației.

2. Elaborarea anunțului apelului de selecție și publicarea acestuia.

Apelul de selecție se va lansa cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și depunerea acestora. Apelurile de selecție vor conține minim informații cu privire la data lansării apelului, locul și data limită de depunere a proiectelor, fondul disponibil, suma maximă nerambursabilă, cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, criteriile de selecție și punctajul aferent etc. precum și trimiteri către Ghidurile Solicitantului pentru informații mai detaliate.

GAL va publica anunțul de selecție și va întreprinde toate demersurile necesare pentru asigurarea transparenței procesului de selecșie folosind mijloace de informare mass-media cu acoperire județeană, postare pe pagina web proprie, afișarea la sediul GAL etc.

3. Primirea și înregistrarea cererilor de finanțare se va face în termenii stipulați în apelurile de selecție.

Fiecărei cerei de finanțare i se va acorda un număr de înregistrare intern al GAL care se va consemna într-un registru.

4. Evaluarea proiectelor la nivelul GAL se va face de către experții angajați cu rol în evaluarea proiectelor, care vor verifica conformitatea acestora, iar pentru cele declarate conforme se vor verifica respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerințele impuse pentru fiecare măsură din SDL.

De asemenea angajații GAL vor întocmi și completa fișe de verificare a criteriilor de selecție pentru proiectele declarate eligibile. Fișele de verificare a conformității, eligibilității și a criteriilor de selecție vor fi datate și semnate de doi angajați din cadrul GAL, respectându-se astfel principiul de verificare „4 ochi”.

În vederea asigurării unității în verificare, atât angajații GAL cât și experții AFIR vor utiliza aceleași formulare cadru în scopul realizării conformității și eligibilității. În procesul de evaluare angajații GAL pot să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condițiilor de conformitate, eligibilitate și selecție, dacă este cazul dar nu se vor lua în considerare clarificările de natură să completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea de finanțare și vor fi luate în considerare și de experții AFIR, în cazul în care proiectul va fi selectat.

5. Selecția proiectelor.

După finalizarea procesului de evaluare se va convoca Comitetul de Selecție al Proiectelor format din 7 membri ai parteneriatului, componența acestuia fiind stabilită de Adunarea Generală a Asociaților. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție a fost ales și un membru supleant. La selecția proiectelor se va aplica regula dublului cvorum, respectiv pentru validarea voturilor trebuie ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă. Selecția proiectelor se va face în limita fondurilor disponibile și în funcție de punctejele obținute de către fiecare proiect prin aplicarea criteriilor de selecție.

Comitetul de selecție va emite un Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de Selecție Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL și în baza acestuia se vor transmite rezultatele selecției către toți solicitanții. Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL. Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului Intermediar. Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluționare a Contestaţiilor, compusă din alte persoane faţă de cele care au făcut parte din Comitetul de Selecţie (membrii supleanți ai acestora). Aceasta va respecta ponderile privind participarea public – privată aplicate pentru constituirea Comitetului de Selecție și va analiza doar proiectele care au făcut obiectul contestațiilor. În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va elabora un Raport de Contestații, care va fi semnat de către membrii Comisiei, va fi postat pe pagina web a GAL și va fi înaintat Comitetului de Selecție. Acesta va emite Raportul de Selecție Final în care vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluționării contestaților.

GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de Selecție Final și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție nemaifiind acceptate alte contestații.

 
Tabel cu componenta Comitetului de Selecție
Partener publici 42,9 %   Functia in CS
Comuna Valea Vinului Membru
Comuna Crucisor Membru
Comuna Barsau Membru
Comuna Culciu Membru Supleant
Comuna Mediesu Aurit Membru Supleant
Comuna Homoroade Membru Supleant
Parteneri privati 42,9%  
Buzilă Ciprian Marius P.F.A. Membru
Oane Romina Maria P.F.A. Membru
SC Zetea SRL Membru
SC Mobex&Company SRL  Membru Supleant
Apan M Mihai Î.I.  Membru Supleant
David Bogdan Alexandru P.F.A.  Membru Supleant
Societate Civila 14,2%  
Asociația Bârsărele și Gudurii Membru
Composesoratul Iojib Membru Supleant